Tuesday, 26 March 2019

Het raadsel van de 0-jarige schol//The puzzle of 0-year plaice

Zoals in de vorige blog te lezen is, troffen we tijdens de BTS 2018 een niet eerder vertoonde hoeveelheid 0-jarige schol aan. Om er achter te komen of we te maken hadden met schol die vanuit de ondiepe kustzone naar dieper water was getrokken óf dat er extreem veel 0-jarige schol in zee zat, hebben we de gegevens van de BTS gecombineerd met die van de Sole Net Survey (SNS, sinds 1969) en Nederlandse Demersal Fish Survey (DFS, sinds 1970). Beide surveys zijn zo opgezet dat ze informatie over jonge platvis geven.
As said in the previous blog, the BTS 2018 showed a significant amount of 0-year plaice (2018 yearclass). We combined the BTS data with the data of the Sole Net Survey (SNS, since 1969) and the Dutch Demersal Fish Survey (DYFS, since 1970). Both surveys are designed to provide information on the younger age classes of flatfish species. 

Wanneer er sprake zou zijn van verplaatsing, dan is de verwachting dat we een afname zien in de kustgebonden surveys (DFS en tot op zekere hoogte SNS). De onderstaande figuur laat echter zien dat zowel in de BTS in de zuidoostelijke Noordzee en Duitse Bocht, de SNS en de DFS in de kustzone veel 0-jarige schol gevangen is. Zeker voor de BTS is dat uitzonderlijk.
If a change in spatial distribution of 0-group plaice had caused the high values in the BTS, the numbers in the more coastal surveys DYFS and SNS would have shown a decrease compared to previous years. From the figure below, this appears not to be the case. The numbers in the SNS and coastal DFS are also high in relation to the rest of the timeseries.

Tijdserie van de 0-jarige schol voor de BTS (groen: centrale en westelijke Noordzee, rood: zuidoostelijke Noordzee en Duitse Bocht), SNS (donkerblauw), DFS in de kustzone (lichtblauw) // Timeseries of 0-group plaice in BTS (green: central and western North Sea, red: southeastern North Sea and German Bight), SNS (dark blue), DFS (light blue)

Hoe kan dat?/Why did this happen?

Het is onduidelijk waarom er zo extreem veel 0-jarige schol zit in vergelijking met andere jaren. Er zijn veel mogelijke verklaringen te bedenken, zoals een lange koude periode in het voorjaar, (al dan niet in combinatie met) een lange warme zomer, of simpelweg toeval, uiteindelijk weten we het op dit moment niet en misschien komen we er wel nooit achter. We zien het niet terug bij tong.
It is not clear why the 2018 yearclass plaice is so strong. Potential explanations can be a long and cold winter, (followed by) a long and warm summer, or simply coincidence. However, at this very moment we don't know what is the real explanation, and maybe we'll never know it for sure. We don't see an extremely strong yearclass in sole.

En nu?/And now?

Het eerlijkste antwoord is: afwachten. Het is duidelijk dat er veel schol is geboren in 2018 en dat deze de zomer goed doorstaan heeft. We kunnen echter pas in de surveys van 2019 zien of deze vissen ook als éénjarige nog te zien zijn. Het is onduidelijk of de verspreiding verder uit de kust dan in andere jaren effect heeft op de overleving.
The answer is: wait and see. It is clear that the 2018 plaice yearclass is very strong, but it is unclear how it will further develop. The spatial distribution extends to deeper areas than ever before, and its effect on the survival rate is currently unknown. The 2019 surveys will tell us if the yearclass has survived this winter.
No comments:

Post a Comment