Wednesday, 9 September 2015

The A-team in the spotlight / Het A-team in het zonnetje

Week 4 is our last week of the survey and often a time of reflection on how things went as we begin ticking off stations in a homeward direction. 4 weeks of survey can be a monotonous task but how easily the weeks pass depends very much on the team of people around you... so time to put this A-team in the spotlight!

Week 4 is de laatste week van de survey en we zijn bezig de laatste stations richting huis af te tikken. Vaak een tijd om terug te kijken hoe alles is verlopen. 4 weken survey kan heel eentonig worden maar hoe snel (of langzaam) de weken lijken te gaan is erg afhankelijk van de mensen om je heen. Ik wil hier dus even de tijd nemen om het “A-team” in het zonnetje te zetten!

Our mornings start at 7:15 when we put the first CTD in the water and get the nets set before breakfast. The first fish will be on board just as we finish our morning eggs and bacon, lovingly prepared in the excellent galley we have on board. 
Onze dagen beginnen rond 7:15 als we de eerste CTD in het water laten zakken. De netten  worden voorbereid zodat we aan de bak kunnen tijdens ons ontbijt met gebakken eieren en spek.    Christian usually works on another vessel but has joined the team for this survey where we can make use of his fishing background.
Christian werkt normaal op een ander schip maar helpt deze survey op de Tridens mee waar we gebruik kunnen maken van zijn visserij achtergrond.In general it is the crews task to handle all things on deck with the gear, including setting, hauling, checking the gear and repairing any damage, and getting the catch down the hatch to the deck below where IMARES staff take over with sorting the catch and taking the measurements. But the crew are always ready to lend us helping hand with washing down the catch, sorting out fish and making sure our benthos baskets don’t overflow. Especially with large catches or when we are a man down for whatever reason this help is much appreciated and keeps the work ticking along nicely so we can be ready on time for the next haul.

Over het algmeen is het de taak van de bemanning om alles aan dek te regelen met het vistuig. Dat is dus het uitzetten en halen, het controleren van de netten en het repareren van beschadigingen en het storten van de vangsten naar beneden. Hier nemen wij IMARES mensen het eigenlijk over en sorteren en bewerken de vangsten uiteindelijk tot getallen in de computer. Maar de bemanning staat altijd klaar om ook beneden dek mee te helpen met het verwerken van de vangst. Vooral als we grote of lastige trekken hebben zijn wij altijd wel dankbaar om de hulp bij de band zo dat ook wij op tijd klaar zijn voor de volgende trek.

 
 
The A-team in action sorting the catch
Het A-team in actie aan de band.

Of course, at the end of the day all the work we do is dependent on the ship that needs to keep running. On a 71m vessel this is not a minor task in itself and requires the professional touch of a team of engineers that spend days in the engine room below deck. We’re happy they do what they do and to our knowledge the vessel keeps running without any difficulties.
Wij zijn natuurlijk wel afhankelijk van het schip dat alles goed draait zo dat aan het eind van de dag ons werk goed volbracht is. Op een 71m lang schip is dit geen lichte taak en vraagt de expertise van een team van werktuigkundigen die hun dagen doorbrengen beneden in de machinekamer. Wij zijn blij dat alles goed draait want het spreekt niet altijd vanzelf.

Our team of engineers enjoying a coffee break - things must be running smoothly down below.
Onze machinisten team even boven een bakkie doen - goed teken dat beneden alles goed draait.
 
Of course, not to be forgotten either is the importance of food. Fieldwork does not go together with an empty stomach and the galley is generally in full swing most of the day providing food for the twenty odd people onboard.
Ook niet te vergeten is hoe belangrijk eten is. Tja, veldwerk gaat niet goed op een lege maag en onze koks zijn dagelijks druk om eten op tafel te zetten voor de rond 25 man aan boord.

Whilst Chris prepares the meat...
Terwijl Chris het vlees klaar maakt...
 
Piet takes care of the desserts...
gaat Piet met het toetje aan de slag(room).
 
And the fries are ready already.
De frietjes zijn alweer klaar.
 
Dirk, our captian on this part of the survey, keeps fashion alive and sports his new hair style, thanks to hairdresser Dirk Vooys.
Dirk, onze kapitein voor deze survey, houdt de mode up to date en showt zijn nieuwe haarstijl, dankzij kapper Dirk Vooys!
 

 


And finally, having just recovered from a bad bout of the stomach flu, I can honestly say, I have rarely been so well looked after. Deifnitley my A-team right here!

Tenslotte, nu dat ik zelf weer op mn benen sta na een heftige buikgriep kan ik eerlijk zeggen, zo goed verzorgd als hier ben ik zelden geweest... echt A-team hier aan boord!

 

Tuesday, 8 September 2015

Finally the German Bight / Eindelijk de Duitse Bocht

The weather for week 3 again did not look too promising but we took the gamble and headed North, fishing the Dogger bank on Tuesday and the steaming to our northern most stations during the night. From Wednesday through Friday we managed ot dodge the worst of the predicted weather and ticked off the northern stations and finally covered the German Bight.
Het weer in week 3 was alweer niet heel belovend maar toch hebben de gok gedaan om naar het Noorden te stomen om het te wagen de Duitse bocht te bemonsteren. Dinsdags zaten we nog op de Dogger bank en in de nacht op woensdag zijn we dan naar ons noordelijkste stations gestoomd. Tussen woensdag en vrijdag hebben we het toch voor elkaar gekregen om het ergste van het weer uit de weg te blijven en onze stations van het noorden en in de Duitse bocht af te tikken.
 
 Week 3 in green
Week 3 in groen

 
The German Bight is a fairly simple area for us to work in with not too many species or benthos but some very nice sized plaice. From memory our record catch was 33 kg of plaice in our starboard net. This is not comparable to the amount a commercial fisherman will haul up as we fish with smaller and lighter gear and only for 30 minutes, compared to the normal 2 hours of a commercial trawler. But for a research haul it was a nice amount of plaice.
De Duitse Bochts is voor ons een redelijk eenvoudige plek om te werken door de schone vangsten met een goede maat aan schol. Zo uit mijn hoofd was onze record vangst 33kg schol uit het stuurboord net. Dit is natuurlijk niet te vergelijken met de hoeveelheden vangst wat een kotter binnen zou slepen maar voor onze onderzoekstrekken met lichtere en kleinere tuigen en kortere trek duur is dit een goede vangst.
 
 
At the end of week 3 we have collected around otoliths from around 1100 plaice. The otoliths are earbones which are used to age the fish. They have year rings just like a tree. Together with length data we can produce age-length keys which are implemented for stock assessment purposes.
Aan het eind van week 3 hebben we ruim 1100 schollen gesneden om otolieten eruit te halen. Otolithen zijn kleine botten in de oren van de vissen die jaarringen laten zien... net als bij een boom. Zo kunnen ze gebruikt worden om de leeftijd van de vis te bepalen. Samen met de lengte en gewicht data is dit belangrijke informatie die gebruikt wordt voor de vangstadviezen.
On Friday night we headed towards Esbjerg in Denmark where we spent our weekend break. This gave us a chance to get someone onboard to fix the satellite and put us back in touch with the world. Tine to update the blog!
Vrijdag nacht stoomden we naar Esbjerg in Denemarken voor het weekeind. Hier konden we dan eindelijk een monteur aan boord krijgen die wat met het satelliet kon doen en internet weer terug is aan boord. Tijd dus om weer te bloggen!
 
 

Friday, 4 September 2015

Better late than never / beter laat dan nooit


Unfortunately, due to losing our internet connection on board, the blog is running a bit behind. Here a quick update the last bits of week 2.

Door een storing met het internet aan boord loopt de blog helaas wat achter. Hier dus een hele korte update van de laatste loodjes van week 2.

In week 2 we stuck close to the UK coast to avoid the rougher weather offshore. Along the UK coast, especially at our southernmost stations it can be very tricky to fish with bottom gear. There are a lot of rocks and stones as well as old banks with fossilised shell. If these are caught in the nets they become very heavy and cause damage to the nets or worse. In these areas we are very grateful that we can rely on the experience and expertise of our crew to safely pinpoint fishable grounds within our survey grid. This year we also had contact with a Dutch beam trawler who had been fishing in the area just before we arrived. He was able to pass on coordinates of rock free ground and we safely completed the stations without any damage to the nets... bonus!!

Tijdens onze tweede week bleven we dicht bij de Engelse kust vissen om het wat slechtere weer verder uit te kust te mijden. De Engelse kust is op zich een leuke plek om te vissen met vele verschillende soorten. Het nadeel van deze stations, vooral de meest zuidelijke ervan, is dat het erg moeilijk vissen kan zijn door dat er ook veel stenen en rotsen op de bodem zitten en ook hele banken met oude schelpen. Als deze in het net komen dan wordt ons tuig heel erg zwaar wat de netten kan beschadigen... of erger. In deze gebieden zijn wij altijd heel blij om de ervaring van de bemanning om toch redelijk veilig visbestek te vinden. Dit jaar hadden we ook nog even contact met een Texels kotter die ons wat co√∂rdinaten van veilig bestek door kon geven. Zo hebben we toch onze stations kunnen bevissen zonder beschadiging van de netter...bonus!!

 
Stations covered in week 1 (blue) and week 2 (red)
Stations die we in week 1 (blauw) en week 2 (rood) hebben bevist.
 
 
The control centre on the bridge - busy setting the nets
Op de brug - druk bezig met uitzetten van de netten
 
 
 
 
During fishing it is possible to track the weight of the nets from the bridge and if the weight starts to rise too quickly or peaks at high levels then the nets are hauled. Whilst we aim for a 30min haul, we count a haul as valid if it is at least 15mins long.

Tijdens het vissen is het mogelijk om het gewicht wat getrokken wordt te volgen via een systeem op de brug. Als de netten te zwaar worden is dit vanaf de brug dus duidelijk en kunnen de netten worden gehaald. We willen altijd graag 30 minuten vissen, maar een geldig trek is al vanaf 15min.
 
The Marelec system which shows the weight being pullen in the starboard and port nets.
Het Marelec systeem waarbij het gewicht van het stuurbord en backboord tuig bijgehouden kan worden.
 

On Friday August 27th we arrived back in Scheveningen harbour for the mid survey break. For most of the IMARES team this is the end of the trip and myself and Hendrik Jan will be joined by a new team from IMARES for the next two weeks.

Op vrijdag 27ste August voeren we weer in Scheveningen haven binnen. Halverwege de survey gaan de meeste IMARES mensen van boord en wordt de ploeg gewisseld. Ik en hendrik Jan krijgen de komende twee weken dus weer een nieuw IMARES ploeg bij.

Wednesday, 26 August 2015

Weather and mysterious litter / Over het weer en mysterieus afval


After a weekend break in Aberdeen we continued our journey at 6am on Monday morning. As we left the harbour and steamed eastwards towards our first station it became clear that the weather was rather unsettled. And well... I’m told the English like talking about the weather... so here some weather news :)

Na een weekeindje pauze in Aberdeen zijn wij om 6uur op Maandag weer vertrokken richting de volgende station. Tijdens onze stoom naar het oosten voelden we al dat het weer wat onrustig was. En tja... ik ben tenslotte Engels en ze zeggen dat Engelse graag over het weer praten. Hier dus wat weer nieuws...
 
 
 
Weather, as you can imagine, is a rather important factor when at sea and a lot of our progress is dependent on the sea state. It’s not just that is uncomfortable to work in rough conditions but the sea state can affect the catches and we have to make sure our hauls stay representative (i.e. the gear is not lifted off the ground due to swell). After a lot of deliberation and checking conflicting weather reports and discussions with the captain we decided again to scrap plans of fishing in the German Bight this week due to expected strong south-westerly winds. You can see the weather developments on the maps below. South-westerly winds are not ideal for the German Bight as the swell will have had too much area to build up, causing high waves in the area. So in the end we decided to stay safe and stick to the UK coast. So far this plan has worked out ok.

Het weer, zoals je je kan voorstellen, is een behoorlijk belangrijke factor op zee en ons werktempo hangt af van de omstandigheden op zee. Het is niet alleen oncomfortabel (wat een understatement!) om te werken op een ruige zee, de omstandigheden kunnen invloed hebben op de vangsten en we moeten ervoor zorgen dat die altijd representatief blijven (Het vistuig kan bijvoorbeeld van de grond gelift worden door de deining). Na veel getwijfel, controleren van tegenstrijdige weerberichten en overleg met de kapitein hebben we besloten de Duitse Bocht deze week niet te bemonsteren vanwege de verwachtte sterke, zuidwestelijke wind. Op onderstaande figuren kan je de wind voorspellingen zien. Zuidwestelijke wind is niet ideaal voor het bemonsteren in de Duitse bocht, omdat de deining zich goed kan opbouwen op de open zee, wat ervoor zorgt dat er hoge golven zullen ontstaan. Uiteindelijk hebben we besloten om veilig en beschut vlakbij de Engelse kust te blijven. Tot nu toe heeft dit plan goed uitgepakt.
 


The red Arrow shows our preferred route for Tuesday and Wednesday, avoiding the wind and swell (blue Arrow) as much as possible.
De rode pijl laat onze route zien voor dinsdag en woensdag. De blauwe pijl geeft de windrichting aan.

 
 
Catches along the UK coast are often characterised by a large diversity in the benthos and that was certainly true for our hauls on tuesday. The diversity of fish on the other hand was reduced and we have seen few plaice in this area. We do seem to have caught a fair number of monkfish (https://en.wikipedia.org/wiki/Lophius) this trip. Cool animals (if a little ugly) and very tasty too! We expect to catch less of these now we are further south though. Researcher Karin was especially pleased with the lumpsucker in the catch.
 
De diversiteit in vis is kleiner en we hebben ook maar weinig schol gezien in dit gebied. Opmerkelijk zijn onze goede vangsten van zeeduivel (https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeeduivel) op deze reis. Toffe dieren (misschien een beetje lelijk) en ze smaken ook nog eens goed! Nu we verder naar het zuiden afzakken verwachten we er wel minder van te vangen. Onderzoekster Karin was blij verrast met de vangst van een snotolf(je).
 
 
 
Besides recording all the fish and benthic species that we catch we also keep a record of the litter for which a separate database is being assembled. The last haul of the day contained rather an interesting finding... At first it looked like building blocks. After some research on the internet we decided the blocks derived from a british company. The question remains whether they are a century old as the inscription suggests?
Naast de vis en benthos data die wij verzamelen houden wij ook bij hoeveel en wat voor soort afval opgvist wordt. De laatste trek van dinsdag had dan ook een best bijzondere afval soort voor ons. Een stapel 'stenen' die gebruikt lijken te zijn als hittebestendige voering van een ketel of oven.
Bonus of long days at sea is witnessing many sunrises and sunsets. And this one looks like a calm night for a good sleep!

Bonus van de lange dagen op zee is dat je met heel veel zonsopgang en zonsondergang wordt beloond. En deze lijkt een rustige nacht en dus een goede slaap te voorspellen!
 
 
 

 

Saturday, 22 August 2015

Surprises in week 1 / Verrassingen van week 1

In week 1 we made good progress covering 20 of the 72 BTS stations. The route we take on the survey is generally dependant on the weather gods and due to unsettled weather we scrapped our original plan of covering the German Bight and instead visited the Dogger Bank before heading North to the Moray Firth.

De eerste week van de BTS is goed verlopen, met 20 van de 72 stations alweer achter de rug. Onze route is altijd wat afhankelijk van het weer en nadat we de voorspellingen hadden gezien voor de Duitse Bocht waar we in eerste instantie heen zouden gaan, hebben we besloten deze stations over te slaan en via de Doggers Bank naar het Noorden over te steken om de Moray Firth te bemonsteren. Dit is het meest Noordwestelijke gebied dat de BTS bemonsterd, tegen de kust van Schotland aan.

 
 
 
The Dogger Bank catches as expected showed an abundance of good sized plaice, which kept Hendrik Jan busy with otolith sampling. For our main target species plaice and sole we take otoliths (ear bones for age reading) from two individuals per length class for every single haul. This is different to the other species where we take otoliths per length class per sampling area (see areas on the map in the previous blog post)
Op de Doggers Bank kregen we zoals verwacht mooie scholvangsten binnen. Deze schollen hebben onderzoeksassistent Hendrik Jan druk bezig gehouden met otolieten snijden (gehoorsteentjes). Voor onze twee doelsoorten (schol en tong) moeten er namelijk per trek en per lengteklasse otolieten gesneden worden (voor de leeftijdsbepaling). Voor de andere soorten hoeven er maar 5 otolieten per lengteklasse verzameld te worden per snijgebied (te zien op de kaart in de eerste blog).
 
 

 
In addition to the BTS trawls we sampled two extra stations for a separate project looking at disease in plaice, one north of Terschelling and the other on the Dogger Bank. For this we needed 103 female plaice between the size 15 and 30cm... Easy you would think but after a one hour haul on the Dogger Bank we counted exactly 102 female plaice of that size... mainly because the plaice we caught were larger than the 30cm mark.  Luckily our crew member Dirk saved the day by finding some plaice entangled in the net and hey presto – female plaice nr 103 of 27cm was rescued and we could continue on our way.
Naast onze BTS trekken hebben we ook nog twee extra stations bemonstered voor een RWS project over vervuiling in vissen; eentje ten Noorden vanTerschelling en een tweede op de Doggers Bank. Voor dit project moesten per locatie 103 schol vrouwtjes van 15 – 30cm lang verzameld worden. Eitje zou je denken.... Maar na een uur gevist te hebben op de Doggers Bank kwamen wij uit op precies 102 vrouwtjes van deze maat... alle andere schollen waren te groot (dat hoor je niet vaak in de visserij)! Bemanningslid Dirk was onze reddende engel! Hij had nog wat schol gevonden die in het net was blijven hangen en inderdaad, daar was ze... schol vrouwtje nr 103 van 27 cm. Opgelucht konden we verder stomen naar het volgende BTS-station.
 
 
 
 
 
On Friday we had a long day racing the clock to complete 6 stations in the Moray Firth. The Moray Firth always throws up some surprises in the catches and is known for its diverse hauls. This Friday was no different. In our first haul we found a common skate. Interestingly for me, the first time I saw a common skate (which are not so common!) was in the same area on the BTS trip of 2005 when I was still a student.
Vrijdag was een lange dag en vechten tegen de klok om de 6 trekken in de Moray Firth te halen in een dag. De Moray Firth geeft ons altijd wat verrassingen en ook dit jaar was dat niet anders. Gelijk in de eerste trek van de dag vingen we een vleet. Bijzonder grappig voor mij om dat het precies 10 jaar geleden is sinds ik voor het laatst (en toen voor het eerst) een vleet had gevangen, ook tijdens de BTS. Toen zat ik nog als stagiare aan boord...
 
 
 
Later in the day we had our second surprise when we discovered a pearlfish in the catch. Certainly a first for me. Apparently pearlfish spend much of their time hiding inside the cavities of holothurians or other echinoderms such as sea urchins or starfish.
Later op de dag kregen we onze tweede verrassing toen we een parelvis in de vangst tegenkwamen. Dit was de eerste keer dat we deze soort tegenkwamen en het is best een grappige vis. De parelvis is een dun, doorzichtig visje dat een beetje op een jonge paling lijkt. Zijn lichaam is niet bedekt met schubben, en dat heeft een goede reden: Dit visje leeft overdag voornamelijk IN een zeekomkommer. Met de staart eerst kruipt hij de anus van de zeekomkommer binnen, waar hij veilig is tegen predatoren en bovendien lekker van de ingewanden kan knabbelen. ’s Nachts hoeft het visje dan alleen maar vooruit te ‘zwemmen’ om de zeekomkommer te verlaten en op zoek te gaan naar andere prooien (en een nieuwe schuilplek voor de volgende dag). Het gekke is dat wij deze trek geen zeekomkommer hebben gevangen…

Friday, 21 August 2015

Annual Beam Trawl Survey off to a good start / Jaarlijkse bookor survey een goed begin.


On Monday 16th of August Dutch research vessel RV Tridens set sail from Scheveningen harbour on a 4 week voyage for the purpose of the annual beam trawl survey. During the survey 72 stations spread systematically across the North Sea will be fished with an 8m beam trawl. The main purpose is to collect data in abundance, length frequencies and age-length relationships, sex-ratios and maturity stages within the flatfish populations, in particular for plaice and sole. These data are later sent to ICES (International Council for the Exploration of the Seas) working groups to be used in stock assessment models. The output of these models is the basis for the quota advice which is given to the EU.
Op Maandag 16 Augustus vertrok het onderzoeksschip Tridens vanuit Scheveningen voor de jaarlijkse boomkorsurvey. Tijdens de komende 4 weken worden over de hele Noordzee verspreid 72 stations bevist met een 8m tuig. De boomkursurvey is bedoeld om visserij-onafhankelijke gegevens te verzamelen van de leeftijdssamenstelling van tong en schol in de Noordzee. Deze gegevens worden gebruikt door de ICES-werkgroep die de visbestanden in de Noordzee en het Skagerrak evalueert. Het is een belangrijke bron voor het doen van vangstvoorspellingen en hoe hiermee om te gaan. Behalve kengetallen voor de talrijkheid van tong en schol levert de boomkorsurvey ook waardevolle informatie voor het monitoren van de toestand van het Noordzee ecosysteem.
 

Despite some unsettled weather at the start, the BTS 2015 is off to a good start with 15 stations covered in the first 3 days. The stations are shown in on the map. On Friday we expect to fish in the Moray Firth which always throws up some unexpected catches and a lot of biodiversity.
Ondanks het rare weer op dinsdag is de survey goed begonnen en hebben we in 3 dagen 15 stations kunnen bevissen met goede vangsten. De stations zijn te zien op de kaart. Vrijdag verwachten we in de Moray Firth te vissen waar we altijd wat verrassingen in het net tegen komen
 
Sortingband / sortierband
  
During the next 4 weeks we will use the blog to keep you updated on or progress and the highlights of the trip, as well as an unusual sightings, such as this osprey which landed on the foremast and travelled with us for a while.
Tijdens de komende 4 weken houden we jullie via deze blog op de hoogte van ons vooruitgang en de hoogte punten van onze reis, zoals het tegenkomen van deze visarend die even kwam meeliften met ons. 
 
 

 
 
 
.