Monday, 8 September 2014

Andere bemonsteringen-2 meter boomkor/Additional sampling-2 meter beam trawl

Naast de 8 meter boomkor, de CTD en de SPI camera, gebruiken we tijdens deze reis sinds 1999 ook een 2 meter boomkor om de kleinere dieren die op de zeebodem leven te bemonsteren. De maaswijdte van het net is een stuk kleiner dan die van de 8 meter boomkor en dus vissen we veel korter en met lagere snelheid, want anders zou binnen mum van tijd het netje vol zitten en waarschijnlijk barsten. Het vistuig is door ons voor het eerst gebruikt in een internationaal project in 1999 en 2000 en later voor een internationaal project in 2003 en 2004 (www.mafcons.org). In de jaren tussen deze twee projecten en sinds 2005 proberen we jaarlijks 15 trekken uit te voeren om meer informatie over het ecosysteem te verzamelen en om de ervaring met dit vistuig en de kennis over de daarin voorkomende soorten op peil te houden.

Apart from the 8 meter beam trawl, CTD and SPI camera, we also operate a 2 meter beam trawl during this survey. The meshsize of the net is smaller than the 8 meter beam trawl net, so we fish by a lower speed and we catch small organisms living on or near the bottom. The 2 m beam trawl is originally designed by CEFAS, and for the first time North Sea wide used in 1999 for the EU project ‘Monitoring Biodiversity of Epibenthos and Demersal Fish in the North Sea and Skagerrak’. In 2003 and 2004 we used it for another EU project (www.mafcons.org). In the years in between both projects and in the years after, we try to do about 15 hauls with the 2 meter beam trawl during the BTS, to slowly collect more information on the ecosystem, and to keep the experience with the gear and the species caught alive.De bemonstering met de 2 meter boomkor is ook voor onszelf een welcome afwisseling. De vangsten die we voor de boomkorsurvey uitvoeren, zoeken we benedendeks uit. De vangsten uit het kleine net zoeken we aan dek uit, dus ze zijn voor ons ook een goede reden om af en toe wat frisse lucht te krijgen en even uit te waaien.


The catch of the 2 meter beam trawl is sorted on deck, while the beam trawl survey catches are dropped down inside the ship, so the additional sampling gives us a good reason to get some fresh air every day.
(foto: Hendrik Jan Westerink)

Sunday, 7 September 2014

Andere bemonsteringen-SPI camera/Additional sampling-SPI camera

Naast de bemonstering met de 8 meter boomkor verzamelen we ook gegevens met andere apparaten. Eén ervan, de CTD, is in een eerdere weblog al besproken. Een ander instrument is de SPI camera, die foto’s maakt van het sediment door er zelf in door te dringen. De camera die we tijdens deze survey gebruiken is eigendom van het Engelse onderzoeksinstituut CEFAS en we zijn blij dat we hem mogen gebruiken.

Besides the regular Beam Trawl Survey gear (8 meter beam trawls), we also use some other fishing and non-fishing gear to collect information on the North Sea ecosystem. One of the devices has –the CTD- already been described before in this blog. Another is a so-called SPI camera. The SPI camera makes pictures of the sediment by penetrating the sediment. The camera we use is owned by the English research institute CEFAS, and we feel honoured to use it.


(foto's: Ingeborg de Boois)

Wanneer het schip stilligt wordt de camera op de bodem neergezet, hij snijdt zichzelf in het sediment, maakt twee foto’s (met flits), waarna de camera een stukje omhoog wordt gehesen en vervolgens nogmaals wordt neergezet (weer twee foto’s). Dit wordt nogmaals herhaald en dus hebben we wanneer de camera terug komt aan boord in totaal 6 foto’s van het sediment op die locatie.
The SPI camera is lowered to the seabed, and when it lands it pushes itself further into the sediment, and takes two pictures, using a flashlight. After that, the camera is hoisted upwards and put down on the sediment again. This is repeated once more and so, when the camera comes back on deck we’ve got 6 pictures of the sediment.

Op de foto’s hieronder is het zwarte gedeelte aan de bovenkant de waterkolom. Het bovenste deel van de bodem is bruiner van kleur dan het onderste deel omdat de bovenste laag van het sediment meer zuurstof bevat dan de lagen daaronder. In sommige bodems is de grens tussen die bodemlagen scherp (eerste foto) en in andere gaan de lagen geleidelijker in elkaar over (tweede foto).

On the pictures below, the black area in the upper part is the water column. Underneath is the sediment, the lighter colour (upper layer) being sediment that contains oxygen-and life-. The darker sediment contains less oxygen.

(foto’s: SPI)

Friday, 5 September 2014

Voortplanting/Reproduction

Tijdens deze survey vangen we in het noordwesten van het bemonsteringsgebied altijd sterroggen (Amblyraja radiata). Deze commercieel oninteressante soort komt frequent voor in het gebied dat wij bemonsteren. Omdat we de haaien en roggen per sekse meten, kijken we altijd goed naar de individuele dieren.
De meeste haaien- en roggensoorten die wij vangen, leggen eieren (ovipaar). De bevruchting van de eieren vindt plaats in het vrouwtje. Mannetjes haaien en roggen hebben twee claspers om dit mogelijk te maken.
Vorige week troffen we een vrouwtje van de sterrog aan dat op het punt stond om haar eieren te leggen. Gisteren vingen we weer sterroggen. Eén van de mannetjes had heel raar gevormde claspers. Ze leken wel opengebarsten. En inderdaad, de punt van de clasper van seksueel rijpe mannetjes breekt open wanneer de clasper gestrekt wordt. Ik had dit zelf nog nooit gezien, maar enkele collega’s aan boord hadden vorig jaar ook al een mannetje met opengebarsten claspers aangetroffen.

During this survey, we always catch the non-commercial and quite abundant Thorny skates (Amblyraja radiata). We measure the species by sex and so, we have a good look at every individual.
Most ray and skate species we catch, lay eggs (oviparous). The fertilisation of the eggs happens inside the body of the female, so the female and male skates have to mate. Males have to claspers to fertilise the eggs.
Last week, we found a female that was about to lay her eggs. Yesterday, we found rarely seen things in one of the males. The clasper tip of a mature male pops open readily when flexed. And that is what we saw. For me, this was the first time, but some of my colleagues had seen it before.


Drie mannetjes sterroggen, buikzijde/three male thorny skates, ventral side


Clasper in ontwikkeling/developing clasper

Opengebarsten clasper/burst-open clasper

Thursday, 4 September 2014

Het hoe en waarom/’How’ and ‘why’?

Zoals in de eerste weblog van de BTS 2014 al geschreven, is deze survey oorspronkelijk bedoeld om informatie te verzamelen over schol en tong. Aangezien het gebied dat door de Tridens bemonsterd wordt hoofdzakelijk buiten het verspreidingsgebied van tong ligt, is onze voornaamste doelsoort schol. We verzamelen lengte-, gewicht- en leeftijdsinformatie van schol en een aantal andere soorten. Uiteindelijk resulteert dit in een index die samen met andere informatie wordt gebruikt in bestandsschattings-modellen.

Hoe we vissen op zee worden geteld, wordt helder uitgelegd in:

Hoe een bestandsschatting voor vis in zijn werk gaat, is te vinden in:

Wat we doen tijdens de BTS is te zien via:

As written in the first BTS 2014 weblog, this survey is originally designed to collect data on plaice and sole. The area covered by Tridens is mainly outside the distribution area of sole. So, our so-called target species is plaice. The reason for data collection is to create a fisheries-independent index for plaice. This index is used as one of the sources of information in stock assessment models. 

More information on how we count the uncountable (or: how we count fish in the sea) can be found in: http://ipaper.ipapercms.dk/ICESPublications/Countingtheuncountable/Countingtheuncountable/

An impression of the work done during this survey (comments in Dutch), can be seen via:Sunday, 31 August 2014

Halverwege/Halfway

We zijn halverwege de survey. Aangezien het weer in de tweede week goed was, hebben we flink wat voortgang kunnen boeken. Op de kaart is goed te zien dat we op allerlei plaatsen in de Noordzee zijn geweest. Aangezien de Noordzee niet één grote bak met zand en water is maar er veel verschillende bodemtypes (met/zonder stenen, dieper/ondieper) zijn, vangen we ook veel verschillende soorten tijdens dit onderzoek.
We are halfway the survey and as the weather was nice in the second week, we made good progress. As you can see on the map, we’ve been all around the North Sea, and so, we saw many different species in the catch.


Tot nog toe hebben we 53 vissoorten gevangen en 139 benthos (zeesterren, krabben, etc.) soorten. Het maximum aantal soorten in één trek was 65 (22 visoorten en 43 benthossoorten). Het is noodzakelijk dat aan boord voldoende mensen aanwezig zijn met kennis van de soorten die op of dichtbij de bodem leven in de Noordzee en die we dus mogelijk in de vangst kunnen aantreffen. Bij IMARES houden we jaarlijks een determinatietoets, waarbij we kijken wie welke soorten kent. Op deze manier weten we zeker dat er altijd voldoende soortenkennis aan boord is.
Up to now, we caught 53 finfish and elasmobranch species, and 139 shellfish and benthos species. The maximum number of species in one haul was 65 (22 fish/elasmobranch species and 43 shellfish/benthos species). As you can imagine, sorting and identifying species requires good knowledge of the demersal species in the North Sea. IMARES organises an annual demersal fish and benthos test to keep track of the identification skills. After the test, explanation is given about the main identification criteria for the species.(foto’s: Lisette Enserink/Hendrik Jan Westerink)Camera’s aan boord/Cameras on board

Dit jaar hebben we kleine camera’s aangeschaft om onderwateropnames te kunnen maken. Om te leren toe we de camera’s moeten bedienen, maakten we eerst opnames van onze vangstverwerking. We plaatsten een camera in het verlengde van de lopende band, één op de plek waar de gehoorsteentjes worden verzameld (die gebruiken we om de leeftijd van vis te bepalen), en één op een helm. Later in de week hebben we de camera’s op de vistuigen geplaatst en we waren verrast over de kwaliteit, zelfs zonder extra belichting.

This year, we bought some small cameras to be used on the net. To test the cameras and to learn how to control them, we tested inside the ship. We put the cameras on three locations: (1) above the conveyor belt, (2) at the location where otoliths are being collected, and (3) on a helmet. As the experiments were successful, we put them on the net later in the week. We were surprised about the underwater quality, even without adding additional light.

(foto's: Ingeborg de Boois)

Friday, 29 August 2014

Gegevens invoeren/Entering data

Alle informatie die we op deze reis verzamelen wordt direct in de computer ingevoerd. De informatie over vislocatie, lengte van de trek, etc. wordt gedeeltelijk direct vanaf de meetinstrumenten op het schip opgeslagen en op de brug aangevuld met bijvoorbeeld gegevens over wind. Deze gegevens worden opgeslagen op een computer op de brug en via het scheepsnetwerk kunnen we dat bestand direct inlezen in het programma waarin we de vangsten invoeren. Dat programma is nu aan een nieuwe versie toe. In juli is de nieuwe versie getest tijdens de haringsurvey. Hieruit kwamen nog wat kleine onvolkomenheden tevoorschijn. Die zijn intussen opgelost en dus zijn we sinds woensdag aan de slag met de nieuwe versie. Van Billie Turf 6.21 naar Billie Turf 8.0!

We enter all information in the computer while on board. The haul information is stored at the bridge, and via the ship’s network we receive the information downstairs where we process the catch. The data entry program is renewed, and we’re going to test it. During the herring acoustic survey in July the new version was tested, too, still highlighting some bugs. They are solved now, so off we go. From Billie Turf 6.21 to Billie Turf 8.0!

(Billie 6.21)

(Billie 8.0)Omgevings informatie/Environmental information

Het hoofddoel van deze survey is om informatie te verzamelen over vis en andere dieren die gevangen worden in de boomkor. Het is echter van belang om ook te weten in welke omstandigheden de beesten leven. We meten de temperatuur en het zoutgehalte van het water door de hele waterkolom met behulp van een zogeheten CTD, die Conductivity (geleidbaarheid) en Temperatuur meet op bepaalde Dieptes. Voorafgaand aan iedere trek doen wij een meting met dit apparaat.

The main objective of the survey is to collect information on the catch content. It is however important to collect some information on the environment where the fish and other fauna lives. Every haul, we use a so-called CTD to measure conductivity and temperature throughout the water column.  
(foto’s: Ingeborg de Boois)

We registreren ook de condities waarin we vissen, zoals windrichting en –kracht, en golfhoogte. We gebruiken verschillende bronnen voor de weersvoorspellingen en vertrouwen voor de waarnemingen vaak op de ervaren blik van de bemanning op de brug.

We also register information on wind direction and speed, and swell height and direction, to monitor the fishing conditions. We use a number of sources to see the weather forecasts, but for registration we often still depend on the eyes of the experienced crew.
    (foto’s: Ingeborg de Boois)

Sunday, 24 August 2014

‘De laatste trek’/’The last haul’

Er is een gouden regel wanneer je aan het vissen bent: doe nooit ‘de laatste trek’. Die lijken omgeven met magie. In dit geval betrof het de zesde (en laatste) trek op vrijdag. Gelukkig bleven de netten heel, maar een paar foto’s illustreren dat het niet de manier is waarop we graag ons werk doen.

There is a golden rule when you are on a survey: never do ‘the last haul’. Last hauls tend to be surrounded by magic power. In this case, it was the sixth and last haul on Friday. Normally, we do five hauls a day. In the Moray Firth the stations are located closer to each other than in other areas, so there was time to do an additional haul. Luckily the nets were not damaged, but we prefer more lively catches.(foto's Hendrik Jan Westerink)
 


 

Vrijdagse vangsten/Friday catch

De afgelopen week hebben we op verschillende locaties in de Noordzee gevist. Het blijft altijd een verrassing welke soorten we vangen. We bewaarden de meest interessante locatie echter tot het eind van de week:  de Moray Firth (http://en.wikipedia.org/wiki/Moray_Firth). Een bijzondere plek omdat we een groot deel van de dag land in zicht hadden. Dat hadden we sinds maandag niet gezien. Sommigen van ons voelden zich net een ontdekkingsreiziger die terugkeert na een lange reis.

We fished on a variety of locations last week. Every catch is different, but we left the most interesting part of the week to Friday. We went to Moray Firth (http://en.wikipedia.org/wiki/Moray_Firth). It is a special area as we can see Scotland. We hadn’t seen any land since we left Scheveningen on Monday, so for some of us it felt like an explorer returning home after a long trip.

(foto: Hendrik Jan Westerink)
 
We deden zes trekken en vijf ervan bevatten interessante vangsten. Zo vingen we een tong, die in de Noordzee tot ongeveer 54°N regelmatig voorkomt in de vangst maar daarna snel in aantal afneemt, een zonnevis en een vleet, die overigens niet verantwoordelijk is voor de uitdrukking ‘bij de vleet’ (http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/vleet1). De zonnevis en vleet vangen we slechts af en toe, en als we ze in de survey tegenkomen dan is dat eigenlijk altijd in de Moray Firth. Naast deze vissoorten vingen we in één trek ook veel Sint Jacobsschelpen.

We carried out six hauls, five of which contained lively animals and some special species. Typical for the area, we caught a single sole (Solea solea), a John Dory (Zeus faber), and a common skate (Dipturus batis), which is not a common species at all anymore. The last two species we rarely catch in our beam trawl survey, and if we do, we always catch the species in the Moray Firth. Sole is one of our target species in the survey, but in the North Sea sole disappears from the catch North of about 54°N. Furthermore, we caught quite some scallops (Pecten maximus).

(foto: Hendrik Jan Westerink)
 

Beam trawl survey 2014/Boomkorsurvey 2014


(English version below)
Zoals ieder jaar in deze tijd van het jaar voert IMARES de boomkorsurvey uit. Oorspronkelijk is dit onderzoek opgezet om informatie te verzamelen over schol en tong, maar we verzamelen meer gegevens. Omdat we de hele vangst sorteren weten we aan het eind van de reis ook van alles over de ander vissoorten in de vangst en ook over de inktvissen, zeesterren, krabben en wat er verder nog gevangen is.
De survey wordt uitgevoerd door het onderzoeksschip Isis, sinds 1985, en het onderzoeksschip Tridens, sinds 1998. Beide schepen zijn eigendom van de Rijksrederij. De weblog zal vooral gaan over wat aan boord van de Tridens gebeurt maar ik zal ook proberen om op enig moment informatie te geven over de voortgang van de Isis.
De eerste week begon voor ons met slecht weer op maandag en dus waren sommigen zeeziek en voeren we met wind tegen naar het eerste station waar we op dinsdagochtend begonnen met vissen. Op vrijdagavond deden we de laatste en negentiende trek van de week.
As every year, in this time of the year IMARES conducts the North Sea Beam Trawl Survey. The original objective is to collect information on plaice and sole, which will be used in the stock assessments for those species. We do collect more information though, as we completely sort all catches. So in the end we collect information on all fish (length measurements, numbers and catch weight per species) and benthos (numbers and catch weight per species) caught in our beam trawls.
The survey is carried out in week 32-36 by RV Isis (since 1985), and in week 34-37 by RV Tridens (since 1998). The blog is about the Tridens part of the survey, but I will try to provide some information on the progress made by RV Isis later on.
The first week we started off with bad weather on Monday, seasickness and a bumpy trip towards the first station on Tuesday morning. On Friday night we carried out our 19th haul of the week.