Sunday, 18 August 2019

Einde deel I//End of part I

De BTS bestaat uit twee delen: drie weken waarin we de zuidoostelijke Noordzee en de Duitse bocht bevissen en vier weken waarin we de rest bemonsteren. Het vistuig dat we gebruiken is in beide delen grotendeels gelijk, maar verschilt op één belangrijk punt: in het tweede deel vissen we in gebieden waar veel meer grote stenen liggen en omdat we die niet in het net willen hebben zit er een extra touwconstructie voor het net: het 'schotje'. Hierin kunnen grote stenen blijven hangen. In het eerste deel van de survey vissen we voornamelijk op zandige/modderige gronden. Afgelopen vrijdag heeft de bemanning het ene vistuig verruild voor het andere.
The beam trawl survey consists of two parts: three weeks in the southeastern North Sea and German bight, and four weeks in the rest of the North Sea. For the areas the fishing gear is rigged differently: due to the risk of boulders in the last part of the survey we use a so-called flip-up rope, that can prevent the boulders from getting into the net. Last Friday, the crew changed the gears.
visposities week 31-33//fishing positions week 31-33

Er is dus een goede reden om kort terug te kijken op de afgelopen drie weken. We deden in totaal 73 trekken (zie kaart). Daar zijn we tevreden mee, het hele bemonsteringsgebied is afgedekt, ondanks wat vertraging om diverse redenen, met name aan het eind van de eerste en het begin van de tweede week. Eén trek was ongeldig verklaard door de enorme hoeveelheid zeesterren in de vangst (zie eerdere blog).
So there is a reason to shortly look back on the past three weeks. We've fished on 73 locations (see map), covering the complete sampling area. We're happy with the achievements, especially because we had some delay for various reasons at the end of the first and the beginning of the second week. One haul was invalid, due to an enormous amount of sea stars (see previous blog).

De soorten die we in alle geldige trekken hebben aangetroffen, zijn schol, schar en gewone zwemkrab. Schurftvis en dwergtong zaten in 71 trekken, zeester en kamster in 70. Al met al betekent dat dat er een heel constant beeld was over het gebied, al kunnen de aantallen per soort per vangst flink verschillen en wordt het beeld van een individuele vangst ook zeker bepaald door juist die soorten die niet in iedere trek voorkomen. De verschillen tussen de vangsten maken dat we nieuwsgierig blijven naar wat er boven zal komen.
In all valid hauls we caught Plaice, Dab, and swimming crab Liocarcinus holsatus. Scaldfish and Solenette occurred in 71 hauls, sea star (Asterias rubens) and sand sea star (Astropecten irregularis). Although the over-all impression of the catches then seems to be quite constant, the amounts per species can vary a lot. Moreover, the species that we don't catch every time make that the appearance of the individual catches is highly variable. That is exactly the reason that we stay curious every time the net comes up.


No comments:

Post a Comment