Saturday, 10 August 2019

Platvis en bakvis/ Flatfish and baked fish

Het is inmiddels zaterdag. De tweede week van de BTS is achter de rug. De weersomstandigheden zijn de laatste dagen goed geweest, waardoor we flink hebben kunnen doorwerken. Deze week hebben we 29 trekken bemonsterd! De trekken verschillen tot dusver alleen per kwadrant. Soms zien we meer schar en in een ander kwadrant zien we weer wat meer schol. De enige constante factor zijn de zeesterren, kamsterren, Noordzeekrabben, zwemkrabben en fluwelen zeemuizen (zeer geliefd bij sommige collega’s).
It is Saturday, the second week of the BTS has finished. The weather conditions were good the last few days, so we kept the same working pace as the days before. This week we've completed 29 hauls! So far the hauls only differ per quadrant. Sometimes we see more dab and in other quadrants we see more plaice. The only constant factor are common sea stars, sand sea stars, edible crabs, swimming crabs and sea mouse (loved by one of our colleagues).

Donderdag hebben we 8 trekken gedaan en vrijdag 6 omdat het stomen (het varen) naar een ander kwadrant beter uitkwam. Naast ons standaard BTS takenpakket (zie ook de blog van augustus 2018), doen we ook nog aanvullende werkzaamheden gedurende de survey. We verzamelen afval uit de vangst (in de eerst volgende blog daar meer over) en nemen DNA monsters van de stekelrog, gevlekte rog, blonde rog en koekoeksrog.
On Thursday we sampled 8 hauls and on Friday 6 hauls as it meant less time travelling to the next rectangle. Besides the common BTS tasks (see the blog of August 2018), we also have additional tasks during the survey. From the catch we collect all the litter and we take DNA samples from the Thornback ray, the spotted ray, the blonde ray and the cuckoo ray.

vlnr: bot: ruwe lijn midden over de rug, beenknobbel op zijn kop; schar: de lijn over de rug heeft een duidelijke bocht direct na de kop; schol: beenknobbel op de kop, gladde lijn midden over de rug, helder oranje-rode vlekken//left to right: Flounder: rough side-line, bony structure on the head; Dab: curved side-line; Plaice: bony structure on the head, orange-red dots.
Sommige vis- of benthossoorten lijken erg op elkaar. Het is daarom van belang om altijd scherp te blijven en elkaar en jezelf dubbel te checken bij het sorteren en op naam brengen van de soorten. Wij hebben tijdens deze week verschillende soorten platvissen gevangen: tong, tarbot, griet, schol, schar, bot, schurftvis, dwergtong en tongschar. Drie van deze soorten (bot, schar, schol) hebben een soortgelijke vorm en kunnen soortgelijke kleuren hebben. Ze hebben echter allemaal unieke kenmerken, waardoor ze toch goed te onderscheiden zijn. Soms zijn de verschillen tussen de soorten aan de onderkant (wit) nog makkelijker te zien dan aan de bruine bovenkant, of door niet alleen te kijken naar de vis maar deze vast te houden.

Some of the fish and benthic species in the catch look similar. It is therefore important to stay sharp at all times and double check yourself and each other when sorting the catch and identifying species. We encountered several flatfish species this week: Sole, Flounder, Turbot, Brill, Plaice, Dab, Lemon sole. Three of these (Flounder, Dab and Plaice are similar in shape and coloration. Yet, they possess some unique traits based on which they are easily distinguishable. Sometimes it is even easier to identify species based on the white side, or identify not only by looking at the fish but also touching it. .
vlnr: bot: melkwitte onderzijde; schar: transparante onderzijde; schol: gedeeltelijk transparante onderzijde; graatstructuur goed zichtbaar//left to right: Flounder: milk-white; Dab: transparent; Plaice: partly transparent, bone-structure visible.

Omdat het zaterdag is hebben de mannen een lekker bakvisje bereid. Wij gaan daar lekker van genieten na een harde week werken. Tot volgende week!

As it is Saturday, it is fish day! The crew of the Tridens is preparing fish. We are going to enjoy some nice baked/fried fish after a week of hard work. 

No comments:

Post a Comment